Nếu bạn nhận được một tin nhắn từ số 305-602-2990 tuyên bố đến từ IRS, Hãy coi chừng! Là giả! Chia sẻ để bảo vệ gia đình và bạn bè.

https://www.irs.gov/vietnamese/bao-cao-p
Language:
× Most of the information, articles and videos is pulled straight from the internet. If you LIKE and WANT to see more of similar articles, click on this link to be transferred straight to the source of that website. (Please note: we are not liable should there be any virus or malware from the source website.)

Hãy vào trang web này của IRS để xem bạn có thể làm gì.

https://www.irs.gov/vietnamese/bao-cao-phishing-tren-mang-va-lua-dao-truc-tuyen

Nếu bạn nhận được một tin nhắn từ số này: 305-602-2990 tuyên bố đến từ IRS, Hãy coi chừng! Chúng là giả. Chia sẻ để bảo vệ gia đình và bạn bè của bạn.

Báo cáo Phishing (lừa gạt) trên mạng và lừa đảo trực tuyến

English

IRS không chủ động liên lạc với người đóng thuế bằng điện thư, tin nhắn hoặc kênh truyền thông xã hội để yêu cầu thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chánh. Thông tin này bao gồm số mã PIN, mật số hoặc thông tin tương tự để xem thẻ tín dụng, trương mục ngân hàng hoặc các trương mục tài chánh khác.

Phishing (lừa gạt) là gì? (What is phishing?)

Lừa gạt trên mạng (phishing) là mưu đồ lừa gạt chánh yếu thực hiện qua các điện thư rác tự động và/hoặc mạng lưới xem giống như chính thống rồi  dụ dỗ những nạn nhân vô tình cung cấp thông tin cá nhân và tài chánh.

Báo cáo tất cả các điện thư tự động trông như gởi từ IRS hoặc liên quan đến chức năng của IRS đến [email protected].  Nếu quý vị bị mất tiền do sự việc liên quan đến IRS thì báo cáo sự việc này đến Cơ Quan Tổng Thanh Tra Ngân Khố (Treasury Inspector General Administration (TIGTA)) và đệ nộp than phiền đến Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (Federal Trade Commission, hay FTC) thông qua Trợ Giúp Than Phiền (Complaint Assistant) để thông tin được gửi đến thanh tra viên.

LƯU Ý: Xin xem Liên Lạc với IRS (Contact the IRS) nếu quý vị có thắc mắc về thuế không liên quan đến phishing (lừa gạt) hoặc mạo danh.


CẢNH GIÁC: Gia Tăng Lường Gạt và Mồi Chài W-2 Thật Nguy Hiểm; Nhắm Vào Trường Học, Nhà Hàng, Bệnh Viện, Các Bộ Lạc và Nhóm Khác. (Dangerous W-2 Phishing Scam Evolving; Targeting Schools, Restaurants, Hospitals, Tribal Groups and Others)


Cần làm gì nếu quý vị nhận thông tin nghi ngờ liên quan đến IRS (What to do if you receive a suspicious IRS-related communication)

 Nếu

 Thì

Quý vị nhận một điện thư nói rằng được gửi từ IRS và yêu cầu thông tin cá nhân, thuế liên quan đến khoản đầu tư lớn, thừa kế hoặc trúng xổ số…
 1. Đừng hồi đáp
 2. Đừng mở bất cứ đính kèm nào. Các tập đính kèm có thể chứa các mã độc nhiễm vào máy điện toán hoặc điện thoại di động của quý vị.
 3. Đừng bấm vào bất kỳ đường nối nào. Đến trang bảo vệ danh tánh nếu quý vị đã bấm vào các đường nối trong điện thư hoặc mạng lưới nghi ngờ và cho biết thông tin giữ kín đáo.
 4. Gửi chuyển (Forward) điện thư đó như nguyên bản đến cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]. Không gửi chuyển hình ảnh chụp vì điều này làm mất các thông tin giá trị.
 5. Xóa điện thư gốc
Nếu quý vị nhận cú gọi từ người khác nói rằng họ gọi từ IRS nhưng quý vị nghi ngờ họ không phải nhân viên của IRS…
 1. Ghi lại tên nhân viên, số thẻ nhân viên, số gọi lại và ID của người gọi nếu có.
 2. Gọi đến số 1-800-366-4484 để xem người gọi có phải là nhân viên của IRS và người đó có cần thiết chánh đáng liên lạc với quý vị không.
  • Nếu người gọi cho quý vị là nhân viên của IRS thì gọi lại cho họ.
  • Nếu không thì báo cáo sự việc đến TIGTA và cho chúng tôi tại [email protected] (Chủ đề: ‘IRS Phone Scam’).
Quý vị nhận được thư, thông báo hoặc mẫu gửi qua thư giấy hoặc điện sao từ một người nói rằng họ là nhân viên IRS nhưng quý vị nghi ngờ họ không phải là nhân viên của IRS… Vào trang nhà của IRS  (IRS home page) và tìm số của thư, thông báo hoặc mẫu đó.  Kẻ lừa đảo thường chỉnh sửa các thư hợp lệ của IRS. Quý vị cũng có thể tìm thông tin ở Hiểu Thông Báo hoặc Thư gửi cho Quý Vị hay tìm Mẫu Đơn và các Ấn Bản (Forms and Pubs).

 • Nếu đó là mẫu hợp lệ thì quý vị sẽ tìm thấy chỉ dẫn về cách hồi đáp hoặc điền thông tin vào mẫu.
 • Nếu quý vị không tìm thấy thông tin trên mạng lưới của chúng tôi hoặc thấy chỉ dẫn khác với những chỉ dẫn trong thư, thông báo hoặc mẫu quý vị nhận thì gọi số 1-800-829-1040 để xem đây có phải là điều hợp lệ không.
 • Nếu không phải hợp lệ thì báo cáo sự việc đến TIGTA và cho chúng tôi tại [email protected].
Quý vị nhận một điện sao tự động, như Mẫu Đơn W8-BEN (Form W8-BEN) nói là gửi từ IRS, yêu cầu thông tin cá nhân… Xin gửi điện thư cho chúng tôi hoặc chụp bản điện sao và gửi điện thư đến [email protected] (Chủ đề:  FAX)

Đến trang nhà của FATCA và Mẫu Đơn W8-BEN (Form W8-BEN) để biết thêm thông tin.

Quý vị nhận cú gọi hoặc điện thư tự động, liên quan đến mua cổ phần hoặc cổ phiếu, có tài liệu nghi ngờ về IRS hoặc Ban Ngân Khố (Department of Treasury) như “phí ứng trước ” hoặc “tiền phạt” … … và quý vị là công dân Hoa Kỳ, cư ngụ tại Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ hay công dân Hoa Kỳ sống ở ngoại quốc.

 1. Điền thông tin đầy đủ vào mẫu than phiền phù hợp của Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (U.S. Securities and Exchange Commission).
 2. Gửi chuyến điện thư đến [email protected] (Chủ đề: “Stock”).
 3. Nếu quý vị là nạn nhân bị trộm tiền hoặc mạo danh thì đệ nộp than phiền qua Trợ Giúp Than Phiền FTC (FTC Complaint Assistant).

… và quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ và cư ngụ ngoài Hoa Kỳ.

 1. Điền thông tin đầy đủ vào mẫu than phiền phù hợp của Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (U.S. Securities and Exchange Commission).
 2. Liên lạc với người điều hành chứng khoán và đệ nộp than phiền.
 3. Gửi chuyến điện thư đến [email protected] (Chủ đề: ‘Stock’)
 4. Nếu quý vị là nạn nhân bị trộm tiền hoặc mạo danh thì báo cáo than phiền đến econsumer.gov.
Quý vị phát hiện một mạng lưới trên mạng tự nhận là của IRS nhưng quý vị nghi ngờ là giả mạo … gửi đường nối URL của trang nghi ngờ đến[email protected] (Chủ đề: ‘Suspicious Website’).
Quý vị nhận một tin nhắn văn bản tự động hoặc Dịch Vụ Tin Nhắn (Short Message Service, hay SMS) nói là từ IRS …
 1. Đừng hồi đáp
 2. Đừng mở bất cứ đính kèm nào. Các tập đính kèm có thể chưa các mã độc nhiễm vào máy điện toán hoặc điện thoại di động của quý vị.
 3. Đừng bấm vào bất cứ đường nối nào. Nếu quý vị lỡ bấm vào các đường nối trong SMS nghi ngờ và cho biết thông tin kín đáo thì đến trang bảo vệ danh tánh.
 4. Gửi chuyển tin nhắn như nguyên bản cho chúng tôi theo số 202-552-1226. Lưu ư: Có thể phải trả phí tin nhắn tiêu chuẩn.
 5. Nếu có thể được thì gửi chuyển số gửi tin nhắn gốc bằng một tin nhắn riêng cho chúng tôi đến số 202-552-1226
 6. Xóa tin nhắn gốc

Cách nhận ra lừa đảo qua điện thư từ IRS và mạng lưới IRS là giả mạo (How to identify phishing email scams claiming to be from the IRS and bogus IRS websites)


Cần làm ǵ nếu quý vị nhận tin nhắn điện thư nghi ngờ nhưng không giả danh IRS (What to do if you receive a suspicious email message that doesn’t claim to be from the IRS)

 Nếu

 Thì

Quý vị nhận một điện thư lừa đảo nghi ngờ không giả danh gửi từ IRS … Gửi chuyển điện thư như nguyên bản đến [email protected].
Quý vị nhận một điện thư nghi ngờ có chứa mãđộc hoặc đính kèm có độc và quý vị ĐÃ bấm vào đường nối hoặc tải tập đính kèm … Đến mạng lưới OnGuardOnline.gov để biết cần làm gì nếu quý vị nghi ngờ có nhu liệu độc trên máy điện toán của ḿnh.
Quý vị nhận một điện thư nghi ngờ chứa mãđộc hoặc đính kèm có độc và quý vị CHƯA bấm vào đường nối hoặc tải tập đính kèm …… Gửi chuyển điện thư đến ban lạm dụng của Người Cung Cấp Dịch Vụ Liên Mạng của quý vị và/hoặc đến [email protected].

Tài Nguyên Phụ Trội (Additional Resources)

 • Thông cáo báo chí và nhiều hơn nữa (Press releases and more)
 • IRS sử dụng công cụ truyền thông xã hội mới (news and social media tools) để loan báo thông tin mới nhất về những thay đổi, hoạch định, sản phẩm và dịch vụ thuế.
 • IRS cũng thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng (customer satisfaction surveys) để biết ý kiến và đề nghị của người đóng thuế và người khai thuê để cải tiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Nếu bạn đồng ý hoặc là không đồng ý với post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin đặt một phản hồi.

Premium Red

E-mail người chủ của quảng cáo này

Post ID:#169062

Category HIỂU BIẾT Subcategory Cảnh báo! Hãy cẩn thận Added Jun 27, 2017 Nhấp Vào 264 Rating
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Premium Ad Expires 09/25/2017

HIỂU BIẾT

Copyright © 2018 TìmViệcUSA.com